« powrót

 

22.06.2007 Gospodarka przestrzenna

22.06.2007

Wykładowca:  mgr inż. architekt Elżbieta Kmita
Temat:  „Gospodarka przestrzenna”
Program szkolenia:
1. Podstawa prawna:
– ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.03r.
2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
3. Plan zagospodarowania przestrzennego gminy.
4. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
5. Prognozy rozwoju lokalnego i zarządzanie przestrzenią.
6. Zagospodarowanie przestrzenne a ochrona środowiska.