« powrót

 

24.11.2011 Jak oceniać stan prawny i techniczny budynku

24.11.2011 Wykładowca: Zdzisława Ledzion-Trojanowska Temat:„Jak oceniać stan prawny i techniczny budynku” Program szkolenia: 1. Organizacja budowlanego procesu inwestycyjnego. a) podstawowe pojęcia i definicje z prawa budowlanego, b) organizacja bydowlanego procesu inwestycyjnego. 2. Postępowanie administracyjne w poszczególnych etapach procesu budowlanego, a) pozwolenie na budowę, b) pozwolenie na użytkowanie, c) zmiana sposobu użytkowania obiektu, d) rozbiórka obiektu. 3. Budynek bez ważnego pozwolenia na budowę, a) samowola budowlana i procedura jej legalizacji, b) decyzja o pozwoleniu na budowę utraciła ważność, c) przeniesienie pozwolenia na budowę /cesja praw/. 4. Budynek użytkowy bez pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienia o ukończeniu budowy, a) procedura legalizacji użytkowania obiektu, b) kary z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu. 5. Istotne i nieistotne odstąpienia od projektu (art. 36 a pr. bud.). 6. Techniczne aspekty funkcjonowania budynku. Przykłady uszkodzeń. 7. Słabe miejsca w budynku. Przykłady. 8 godzin edukacyjnych nr szkolenia nadany przez Ministerstwo Infrastruktury: 6075