« powrót

 

24.11.2011 Jak oceniać stan prawny i techniczny budynku

24.11.2011

Wykładowca: Zdzisława Ledzion-Trojanowska
Temat:„Jak oceniać stan prawny i techniczny budynku”
Program szkolenia:
1. Organizacja budowlanego procesu inwestycyjnego.
a) podstawowe pojęcia i definicje z prawa budowlanego,
b) organizacja bydowlanego procesu inwestycyjnego.
2. Postępowanie administracyjne w poszczególnych etapach procesu budowlanego,
a) pozwolenie na budowę,
b) pozwolenie na użytkowanie,
c) zmiana sposobu użytkowania obiektu,
d) rozbiórka obiektu.
3. Budynek bez ważnego pozwolenia na budowę,
a) samowola budowlana i procedura jej legalizacji,
b) decyzja o pozwoleniu na budowę utraciła ważność,
c) przeniesienie pozwolenia na budowę /cesja praw/.
4. Budynek użytkowy bez pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienia o ukończeniu budowy,
a) procedura legalizacji użytkowania obiektu,
b) kary z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu.
5. Istotne i nieistotne odstąpienia od projektu (art. 36 a pr. bud.).
6. Techniczne aspekty funkcjonowania budynku. Przykłady uszkodzeń.
7. Słabe miejsca w budynku. Przykłady.
8 godzin edukacyjnych

nr szkolenia nadany przez Ministerstwo Infrastruktury: 6075