« powrót

 

02.10.2010 Nowelizacja ustawy o nowej księdze wieczystej i hipotece

02.10.2010

Wykładowca: Łukasz Pietruk
Temat: „Nowelizacja ustawy o nowej księdze wieczystej i hipotece”
Program szkolenia:
1. Hipoteka – istota instytucji. Zasady hipoteki.
2. a) Hipoteki wpisane do ksiąg wieczystych, w których właścicielem jest Skarb Państwa lub jednostka
samorządu terytorialnego.
b) Zakres nowelizacji, w tym pozostałe zmiany w ustawie o księgach wieczystych i hipotece.
3. Omówienie działu IV księgi wieczystej (zawierającego wpisy dotyczące hipotek i wierzytelności
hipotecznych) – warsztaty.
4. 1. Zmiany w regulacjach dotyczących hipoteki:
a) przedmiot zabezpieczenia,
b) podział hipoteki,
c) zmiany przepisów odnoszących się do zakresu zabezpieczenia hipoteką odsetek oraz
rozgraniczenia między hipoteką zwykłą a hipoteką kaucyjną,
d) podział nieruchomości,
e) zakres obciążenia hipoteką i ochrona hipoteki,
f) wygaśnięcie hipoteki.
2. Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej.
5. a) Procedura zabezpieczenia wierzytelności poprzez ustanowienie hipoteki na
nieruchomości dłużnika.
b) Administrator hipoteki.
6.  a) Przeniesienie wierzytelności hipotecznej.
b) Zabezpieczenie hipoteką kaucyjną wierzytelności przyszłych.
7.  a) Rozporządzanie opróżnionym miejscem hipotecznym.
b) Hipoteka na wierzytelności hipotecznej, hipoteka przymusowa.
8.  a) Rozporządzanie opróżnionym miejscem hipotecznym.
b) Hipoteka na wierzytelności hipotecznej, hipoteka przymusowa.
c) Spodziewane zmiany w strukturze księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym.
8 godz. edukacyjnych.

nr szkolenia nadany przez Ministerstwo Infrastruktury: 4218